ข่าวสารและกิจกรรม

  • หัวข้อข่าวทั้งหมด
  • ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวศึกษาต่อ
  • ร่วมงานกับวไลยอลงกรณ์
หัวข้อข่าวทั้งหมด
  • หัวข้อข่าวทั้งหมด
  • ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวศึกษาต่อ
  • ร่วมงานกับวไลยอลงกรณ์
ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

พิธีส่งมอบงานผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาผู้ให้บริการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน”

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

 ประชุมหัวหน้างานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2567

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ รร.สาธิตฯ ครั้งที่ 3/2567

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

 ประชุมคณะกรรมการ EdPex สำนักงานอธิการบดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบสารสนเทศ และงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ MOU เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและใช้งบประมาณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการเงินและงบประมาณ ครั้งที่ 2/2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ไตรมาสที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดหาผู้ให้บริการแต่งหน้าทำผมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจัดหาผู้ให้บริการตัดชุดครุยพร้อมเข็มวิทยฐานะ ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

มรภ.วไลยอลงกรณ์ Mou บริษัท หัวปี ท้ายปี จำกัด

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2567

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักพันธกิจสัมพันธ์ (Upskill-AM)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ จัดหาให้เช่าพื้นที่ผู้ให้บริการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัคร อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนางาน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน”สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

อบรม การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2567

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการ กองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 21 กุมพาพันธ์ 2567

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

อธิการบดี MOU บริษัท บีเค สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

โครงการอบรมการเขียนรานงาน SAR ตามเกณฑ์ AUN QA ครั้งที่ 2

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

นศ.ครุศาสตร์ภาษาจีน จัดการอบรม Trick สวย รวย เฮง : เปิดมิติโหราศาสตร์จีนกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการวางพวงมาลา ครั้งที่ 2/2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้ให้บริการจำหน่ายชุดนักเรียนโรงเรียนสาธิต ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ประชุม ก.บ.พ.ครั้งที่ 1/2567

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

“กระบวนการถ่ายทอดความเข้าใจ และการเสริมสร้างจริยธรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” ครั้งที่ 2

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

“กระบวนการถ่ายทอดความเข้าใจ และการเสริมสร้างจริยธรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมวไลยอลงกรณ์

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ ครั้งที่ 1/2567

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

กิจกรรมอบรมทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขันกีฬา มรภ.เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 32

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

โครงการอบรมความรู้ แนวปฏฺิบัติพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ประชุมกองทุนวิจัยฯ ครั้งที่ 1/2567

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

 ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2567

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ประชุมกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2567

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 1/2567

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดหาผู้ให้บริการจำหน่ายชุดนักเรียนโรงเรียนสาธิต ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๗

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) ครั้งที่ 14/2566

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 3/2566

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมพิจารณาร่างนโยบายสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2568 – 2570

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรม ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านการเงินฯ ครั้งที่ 7/2566

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 12/2566

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 9/2566

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุม เตรียมงานกิจกรรม Happy New Year 2024 70’s VRU Disco Nigth

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ประชุมสร้างความเข้าใจตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมสรุปประเด็นสำคัญจากการ Focus Group และจัดทำร่าง นโยบายสภามหาวิทยาลัย

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการวิจัย “วิจัยสัญจร” ครั้งที่ 1

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

“ตรวจสุขภาพประจำปี 2566” ให้กับ พนักงานมหาวิทยาลัย

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการ Focus Group

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

 มรภ.วไลยอลงกรณ์ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการ กบพ. ครั้งที่ 13/2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนพนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมลงประชามติ เรื่องการปรับฐานเงินเดือนตามแนวทางของ มติ ครม. พ.ศ. 2542 (1.7,1.5)

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมชี้แจงการปรับฐานเงินเดือน ตามแนวทางของ มติ ครม พ.ศ.2542 (1.7,1.5) และดำเนินการเลือกกันเองเป็นคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

กิจกรรมประชาสัมพันธ์สรรหา เพื่อเข้าร่วมโครงการยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED YOUTH STARTUP) ประจำปี 2567 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 5/2566

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2566

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2566

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

กิจกรรม “คนเก่งนอกห้องเรียน”

ข่าวประชาสัมพันธ์

การยื่นกู้ กยศ. ปีการศึกษา 2567 สำหรับผู้กู้รายใหม่และผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา

ข่าวศึกษาต่อ

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา จันทร์ – ศุกร์ ประจำปีการศึกษา 2567

ข่าวศึกษาต่อ

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เต็มเวลา เสาร์ – อาทิตย์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

 บุคลากรอบรม การวิเคราะห์ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 11/2566

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2566

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7/2566

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

 ประชุม ก.บ.พ. ครั้งที่ 12/2566

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

อธิการบดี ร่วมงานชุมนุมศิษย์เก่า เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ผู้บริหารร่วมงาน เทศกาลงานงิ้ว

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Relationship between nutrion and meat quality

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรม EdPEx

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การยกระดับงานวิจัย สู่การสร้างหน่วยธุรกิจเพื่อการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นและความร่วมมือ กับ Biotech ในโครงการฟื้นฟูและบำบัดคลองในกรุงเทพมหานคร

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 5/2566

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี สัมภาษณ์ ผู้ใช้บัณฑิต

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี สัมภาษณ์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 8/2566

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2566

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดพิธีน้อมรำลึก”วันนวมินทรมหาราช” พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (IEEE conference,CITSM) ครั้งที่11 วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2566

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการป้องกันการทุจริตของเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดปทุมธานี

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการฯ แผนยุทธศาสตร์ที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ แผนยุทธศาสตร์ที่ 4

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพเกณฑ์ EdPEx

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 14/2566

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา ฯ

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

มรภ.วไลยอลงกรณ์ เปิดบ้านต้อนรับ ผู้เข้าอบรมการพัฒนาสมรรถนะครูสู่มืออาชีพ จาก มรภ.ราชภัฏ 38 แห่ง ทั่วประเทศ

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

อธิการบดี MoU สองมหาวิทยาลัยประเทศอินโดนีเซีย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223235

Translate »