ข่าวสารและกิจกรรม

  • หัวข้อข่าวทั้งหมด
  • ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวศึกษาต่อ
หัวข้อข่าวทั้งหมด
  • หัวข้อข่าวทั้งหมด
  • ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวศึกษาต่อ
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ครู

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เพื่อสอบแข่งขันบุคคล เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เพื่อเข้ารับการเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดงานการเงินและบัญชี กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมคิวบอทดอทคอม

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ครู

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ “ยินดีต้อนรับบัณฑิตทุกท่าน”

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะครุศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 2 อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดโรงเรียนสาธิต

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ต้อนรับ มรภ.สุรินทร์ ศึกษาดูงานกองพัฒนานักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ครู

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) เพื่อสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๓ อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดงานการเงินและบัญชี กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

องคมนตรีประชุมการยกระดับคุณภาพการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี บัญฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ครู

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมของที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ครู

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการแข่งขันโดยการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้ง บุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

🎉 บริการ LICENSE Google Workspace for Education Plus และ Office 365 A3

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ครู

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ จ้างเหมาประกอบอาหารและอาหารว่างปรุงสำเร็จ สำหรับนักเรียนอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 จำนวน 1 งาน (รับเอกสาร วันที่ 3 – 8 พฤษภาคม 2566 ยื่นเอกสาร วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และพิจารณาผล เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป)

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

งานศูนย์คอมพิวเตอร์ แจ้งเตือน การปรับเปลี่ยนนโยบาย การให้บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ของบริษัท Google

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะพนักงานชั่วคราว

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณระหว่างหน้า สำนักวิทยบริการและอาคารคลีนิคเวชกรรม จำนวน ๑ ร้าน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๔ อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดหาผู้ประกอบการร้านค้า ภายในศูนย์อาหารโรงเรียนสาธิต (มัธยมศึกษา) จำนวน ๖ ร้าน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาผู้ให้บริการตัดชุดครุยพร้อมเข็มวิทยฐานะ ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาผู้ให้บริการแต่งหน้าทำผมบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๓ อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

การดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดงานการเงินและบัญชี กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ขับรถราง) สังกัดงานยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน สังกัดสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการจัดการเลือกผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะพนักงานประจำ สายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกร สังกัดงานนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะชั่วคราว สายสนับสนุน (กรณีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป) ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะพนักงานชั่วคราว ชาวต่างชาติ

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

 MOU ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ สมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะชั่วคราว

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะพนักงานประจำ สายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกร สังกัดงานนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะชั่วคราว สายสนับสนุน (กรณีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป) ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะพนักงานชั่วคราว ชาวต่างชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะเทคโนโลยีการเกษตรของอธิการบดี

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการจัดการพลังงานในองค์กรณ์ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Platform) ระหว่าง มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 1/2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) เพื่อเข้ารับการเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานราชการ

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันช้าราชการพลเรือน พ.ศ.2566

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 6/2566

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

มรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วม MOU โรงแรมสเตย์บริจ สวีท กรุงเทพ ทองหล่อ และ โรงแรมสเตย์บริจ สวีท กรุงเทพ สุขุมวิท

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด จำนวน 1 อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ จัดหาผู้ให้บริการแต่งหน้าทำผมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ จัดหาผู้ให้บริการตัดชุดครุยพร้อมเข็มวิทยฐานะ ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะพนักงานชั่วคราว

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการแข่งขันโดยการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้ง บุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์ ผู้ช่วยอธิการบดี ถ่ายทอดการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่ ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การอบรมอาจารย์ผู้สอนด้านการจัดการเรียนการสอนในหัวข้อ “แนวทางการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปในยุคปัจจุบัน”

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะชั่วคราว สายสนับสนุน (กรณีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป) ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะชั่วคราว สายสนับสนุน (กรณีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (บริหารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และศูนย์การศึกษาพัฒนา ความหลากหลาย ฯ) สังกัดศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะพนักงานประจำ สายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกร สังกัดงานนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะพนักงานชั่วคราว ชาวต่างชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ๔ อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาการจัดการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ (Excellence KM Education Center : KMEd)

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นอาจารย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ)

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดหาผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณระหว่างหน้าสำนักวิทยบริการและอาคารคลีนิคเวชกรรม จำนวน ๑ ร้านค้า

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ตรวจเยี่ยม นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิงทีมชาติไทยเพื่อติดตามการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx ประจำการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนผู้สนใจ สมัครอบรมหลักสูตรระยะสั้น เนื้อสัตว์และการแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ รุ่นที่ 5

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2566

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ลักษณะพนักงานชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (ขับรถราง) สังกัดงานยานพาหนะ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานเกษตรพื้นฐาน สังกัดสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานทั่วไป สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปี 2565 มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1063107

Translate »