ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.ชาคริต ศรีทอง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธานการประชุม สภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 2/2567 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในวาระต่างๆ ณ ห้อง 15-1101 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

#vru#valaya#วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247528

Translate »