คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร

คู่มือการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.)

สำหรับผู้บริหารและบุคลากรทุกประเภท

คู่มือการขอรับเงินบำเหน็จดารงชีพ

สำหรับผู้บริหารและบุคลากรทุกประเภท

คู่มือการจัดสวัสดิการบ้านพักให้กับบุคลากร

สำหรับผู้บริหารและบุคลากรทุกประเภท

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

สำหรับผู้บริหารและบุคลากรทุกประเภท

คู่มือติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย VRUONE

สำหรับ บุคลากรมหาวิทยาลัยทุกประเภท

คู่มือประเมินผลการปฏิบัติงาน

สำหรับบุคลากรสายวิชาการทุกระดับ และบุคลากรสายสนับสนุนทุกตำแหน่งงาน

คู่มือการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

สำหรับบุคลากรสายวิชาการระดับอาจารย์

คู่มือระบบงบประมาณฯ ERP

สำหรับ นักวิชาการเงินและบัญชี/นักวิเคราะห์นโยบายและแผน/นักวิชาการพัสดุ /เจ้าหน้าที่พัสดุ

คู่มือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์

สำหรับ บุคลากรสายวิชาการ

คู่มือการปฏิบัติงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย

สำหรับ บุคลากรสายวิชาการและนักวิจัย/ผู้ช่วยวิจัย

คู่มือการใช้งานระบบตรวจสอบเงินเดือน

สำหรับ บุคลากรมหาวิทยาลัยทุกประเภท

คู่มือการใช้งานระบบจัดการยานพาหนะ

สำหรับ ผู้บริหารและบุคลากรทุกสายงาน

คู่มือการใช้ระบบจัดการชั้นเรียน (CMS)

สำหรับ บุคลากรสายวิชาการ

คู่มือการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างผ่าน GFMIS Web Online

สำหรับ นักวิชาการพัสดุ /เจ้าหน้าที่พัสดุ

คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง

สำหรับ นักทรัพยากรบุคล

คู่มือกระบวนการจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในะรบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic GovernmentProcurement : e-GP) จากงบประมาณรายได้

สำหรับ นักวิชาการพัสดุ /เจ้าหน้าที่พัสดุ

คู่มือกระบวนการจ่ายเช็คให้กับบุคคลภายนอก

สำหรับ นักวิชาการเงินและบัญชี

คู่มือการจัดซื้อพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงงบประมาณรายได้

สำหรับ นักวิชาการพัสดุ /เจ้าหน้าที่พัสดุ

คู่มือการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ

สำหรับ บรรณารักษ์ และนักเอกสารสารสนเทศ

คู่มือการจัดหาทรัพยารกรสารสนเทศประเภทหนังสือด้วยเงินงบประมาณ

สำหรับ บรรณารักษ์ และนักเอกสารสารสนเทศ

คู่มือการประชุมผู้ปกครองนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สำหรับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและนักวิชาการศึกษา

คู่มือการใช้งานระบบ V Rooms

สำหรับ ผู้บริหารและบุคลากรทุกสายงาน

คู่มือการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศประเภทสื่อโสตทัศนวัสดุ

สำหรับ บรรณารักษ์ และนักเอกสารสารสนเทศ

คู่มือการวิเคราะห์หมวดหมู่
ทรัพยารสารสนเทศประเภทหนังสือ

สำหรับ บรรณารักษ์ และนักเอกสารสารสนเทศ

คู่มือการปฏิบัติงานระบบบริหารจัดการทุนวิจัยภายใน

สำหรับ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และและนักวิจัย/ผู้ช่วยวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247073

Translate »