ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์

เปิดระบบ วันที่ 15 มีนาคม 2567 ถึง วันที่ 1 เมษายน 2567

รายงานผลการปฏิบัติงาน
สายวิชาการ
สายสนับสนุน

ผู้เข้าชม: 849

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226236

Translate »