ค่านิยม ปณิธาน วัฒนธรรมองค์กร สมรรถนะหลัก

ค่านิยม
VRU
V : Visionary เป็นผู้รอบรู้
R : Responsibility ทำงานด้วยความรับผิดชอบ
U : Unity ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ปณิธาน
เสริมพลัง สร้างความเข้มแข็ง และมั่งคั่งของชุมชน
วัฒนธรรมองค์กร
พัฒนานวัตกรรม มุ่งเน้นความเป็นเลิศ ร่วมพัฒนาท้องถิ่น
สมรรถนะหลัก
บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225439

Translate »