เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์
1 บัณฑิตเป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรสังคม เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
2 วิจัยและนวัตกรรมสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมฐานราก มีความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมทั้งภาครัฐและสังคมเมืองและชุมชนท้องถิ่นเกิดการพัฒนาอย่างสมดุล
3 เกิดความร่วมมือกับหุ้นส่วนทางสังคมในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ รวมทั้งสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ และฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
4 ระบบนิเวศ (Ecological) มหาวิทยาลัยเกื้อกูลการเรียนรู้และการวิจัย มีประสิทธิภาพการทำงาน มีนวัตกรรมทำให้ชุมชนมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้รอบรู้ มีมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะการเป็นผู้ประกอบการ วิศวกรทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัย การสร้างนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ และสังคมฐานราก
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ 4 บริหารจัดการมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223239

Translate »