เบอร์โทรศัพท์ติดต่อภายในมหาวิทยาลัย

หน่วยงาน เบอร์ตรง เบอร์ต่อ
เบอร์กลางมหาวิทยาลัย 02-529-0674-7/02-909-3013-4 (Fax) 02529-2580(สนอ.)
ห้องเลขานุการ ชั้น 3 02-909-1760 / 02-909-1761(FaX) 311(พี่บุค) /450-451
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2   447
ห้องสำนักงานอธิการบดี 02-529-0510/02-9093027 448/449
     
คณะ    
วิทยาการจัดการ 02-529-3847/02-9091571-2 133-138
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 02-529-3914 142-146
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02-529-3850/092-265-8433 163
คหกรรมศาสตร์   179
คณะครุศาสตร์

02-529-3099/02-529-4165

087-7064580 พี่เอ๋

152
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 02-529-3829/02-909-3048 181-182
เทคโนโลยีการเกษตร 02-529-3002 367-370
วิทยาลัยนวัตกรรม 02-909-3021(สำนักงาน) / 02-909-3022 (การบิน) 479(สำนักงาน) / 497 (การบิน)

สาธารณสุขศาสตร์

606

ป.โท ,ป.เอก

   
บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 02-529-1638 488 กด 0
สำนัก    
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สสว.) ชั้น 2 02-529-3598 / 02-909-1432 322-323
งานบริหารทรัพย์สินและรายได้ ชั้น 1 02-529-3063 445 (หอชาย700,หอหญิง711
ส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ (สสร.) 02-909-3026 253
สำนักวิทยบริการ (ห้องสมุด) 02-529-1967/02529-1976 124-126
สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 02-909-3025(fax) 492
งาน    
งานธุรการกลาง(สารบรรณ) ชั้น 2 02-909-1433 /02529-2580 fax 313
งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 2 02-909-1434 446
งานสภา ชั้น3 02-909-1755 302
งานเลขานุการ   450,451

งานการเงิน ชั้น 2 02-909-1430 314-315
งานพัสดุ ชั้น 2

02-529-1957/02-909-1753(fax)

096-696-5761

316/385
งานตรวจสอบภายใน ชั้น 3 02-909-3035 482
งานอาคารสถานที่ ชั้น 1

098-029-2662/

080-666-8362(สุธน)

389/464
ยานพาหนะ   177
งานสื่อสารองค์การและการตลาด 02-909-1425(fax) 119/111/284/292
งานอนามัยและสุขาภิบาล 02-909-1994 118
งานนิติกร ชั้น 3 02-909-1429 387


งานวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ ชั้น 1 02-909-1756 493
งานศึกษาทั่วไป (GE) 02-909-3020 495
งานอาคาร ตึกเรียนรวมสังคม   175
กอง    
กองพัฒนานักศึกษา 02-909-1427-8 239
กองนโยบายและแผน 02-529-1979 330/473
สถาบัน    
สถาบันวิจัยและพัฒนา 02-909-3036 331
ศูนย์    
ศูนย์ภาษา 02-909-1995 454-456

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 2

ศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์ภาษา

02-909-1431

443

440

ศูนย์หนังสือ (ลานวัฒนธรรม) 02-909-1753 127
ศูนย์หนังสือ ตึก 15 ชั้น   472
ศูนย์วิทยาศาสตร์ 02-909-3041-2 432-434
ศูนย์ฝึกประสบการณ์ (โรงแรม) 02-909-1100-4/02-909-1423 601
รีสอร์ท Valaya Hut   787

ศูนย์กรุงเทพฯ

โรงเรียนสยามสิงคโปร์

02-215-3800-2/092-787-8888

 
ศูนย์สระแก้ว 037-744-7043  
อื่นๆ    
โรงเรียนสาธิตฯ 02-529-0864 171(มัธยม) 504-505 การเงิน 507 วิชาการปฐม/509 ผอ.
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   602
Fitness , สระว่ายน้ำ   603

หอพัก

หอพักนานาชาติ

098-820-9863

(หอชาย700,หอหญิง711)

ห้องประชุมราชนครินทร์ 085-964-7228 (พี่นงค์) 458
หอประชุมวไลยอลงกรณ์   174
ห้อง รปภ.อาคาร 100 ปี   441-442
ห้องโทรศัพท์ 089-885-8117 (พี่เอ๋)  
ธนาคารกรุงไทย 02-520-3140/02-520-3188 (fax)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225072

Translate »