เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ดูเพิ่มเติม
ข้อมูลผู้บริหาร
ดูเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

VRU

ข่าวสารและกิจกรรม

  • หัวข้อข่าวทั้งหมด
  • ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวศึกษาต่อ
หัวข้อข่าวทั้งหมด
  • หัวข้อข่าวทั้งหมด
  • ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวศึกษาต่อ
ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ (Excellence KM Education Center : KMEd)

ข่าวกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

การแสดงวิสัยทัศน์ผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดหาผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม บริเวณระหว่างหน้าสำนักวิทยบริการและอาคารคลีนิคเวชกรรม จำนวน ๑ ร้านค้า

บริการและข้อมูลอื่นๆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

Translate »