เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย
ดูเพิ่มเติม
ข้อมูลผู้บริหาร
ดูเพิ่มเติม
สมัครเข้าศึกษาต่อ
สมัครเรียน

ไฮไลท์

ข่าวสารและกิจกรรม

บริการและข้อมูลอื่นๆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226182

Translate »