คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

 

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ
นายกสภามหาวิทยาลัย
council@vru.ac.th
ผศ.ปรีชา เศรษฐีธร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
นายเอกศักดิ์ คงตระกูล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.เดือน คำดี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผศ.จรูญ ถาวรจักร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวีระพล จิรประดิษฐกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายศานิตย์ นาคสุขศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

 

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง อธิการบดี
sombat@vru.ac.th
นางศิริรัตน์ ทงก๊ก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง ประธานส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ชาคริต ศรีทอง
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
charcrit@vru.ac.th

กรรมการผู้แทนผู้บริหาร

 

ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
pannraphat@vru.ac.th
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
orasa@vru.ac.th
ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
nitikorn@vru.ac.th
ผศ.ดร.รัตนา สีดี
กรรมการผู้แทนผู้บริหาร
rattana@vru.ac.th

กรรมการผู้แทนคณาจารย์

 

รศ.ดร.ฉันธะ จันทะเสนา
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
chanta@vru.ac.th
ผศ.ดร.วุฒิชัย วิถาทานัง
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
wuttichai.wi@vru.ac.th
อ.ณัฐพล สิทธิพราหมณ์
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
natthaphon@vru.ac.th
อ.เกียรติศักดิ์ รักษาพล
กรรมการผู้แทนคณาจารย์
ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
pisak@vru.ac.th

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

 

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
อธิการบดี
sombat@vru.ac.th
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
รองอธิการบดี
orasa@vru.ac.th
ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
รองอธิการบดี
pannraphat@vru.ac.th
ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
รองอธิการบดี
pisak@vru.ac.th
รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล
รองอธิการบดี
thitiporn@vru.ac.th
ผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์
รองอธิการบดี
chaiwut@vru.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี

 

ผศ.อัจจิมา มั่นทน
ผู้ช่วยอธิการบดี
atchima@vru.ac.th
ผศ.ชวาลา ละวาทิน
ผู้ช่วยอธิการบดี
chawala.la@vru.ac.th
ผศ.ดร.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์
ผู้ช่วยอธิการบดี
tanawut@vru.ac.th
ผศ.ธราพงษ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ
ผู้ช่วยอธิการบดี
tarapong@vru.ac.th

คณบดี

 

ผศ.หรรษา เวียงวะลัย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
hansa@vru.ac.th
รศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
nisa@vru.ac.th
ผศ.ดร.รัตนา สีดี
คณะวิทยาการจัดการ
rattana@vru.ac.th
ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
darunsak@vru.ac.th
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
รักษาราชการแทนคณบดี คณะครุศาสตร์
orasa@vru.ac.th
ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
thassaporn@vru.ac.th
ผศ.ดร.ชุมพล ปทุมมาเกษร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
chumpon@vru.ac.th
รศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
บัณฑิตวิทยาลัย
kanreutai@vru.ac.th
อาจารย์ปรัชญพัชร วันอุทา
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
prachayapachara@vru.ac.th

ผู้อำนวยการ

 

นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
nitiwadee@vru.ac.th
ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
nitikorn@vru.ac.th
ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
taksina@vru.ac.th
ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
sekporn@vru.ac.th
รศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
poonyanuch@vru.ac.th
ดร.นารี คูหาเรืองรอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
naree@vru.ac.th

ผู้อำนวยการกอง

 

นางวิไลลักษณ์ พงษ์แพทย์
ผู้อำนวยการกองกลาง
wilailuck@vru.ac.th
นางวารุณี จันทพึ่ง
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
warunee@vru.ac.th
ดร.ประวิทย์ ธงชัย
หัวหน้างานศูนย์ภาษา
prawit@vru.ac.th
อาจารย์ธันย์นิชา วิโรจน์รุจน์
หัวหน้างาน มรภ.วไลยอลงกรณ์ กรุงเทพมหานคร
tannicha@vru.ac.th
น.ส.กมลรัตน์ ยอดหาญ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
kamonrat@vru.ac.th
อาจารย์ ดร.อมตา อุตมะ
หัวหน้างานศึกษาทั่วไป
amata@vru.ac.th

คณะกรรมการวิชาการ

 

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์
ประธานกรรมการ
sombat@vru.ac.th
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม
กรรมการ
orasa@vru.ac.th
ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
กรรมการ
pannraphat@vru.ac.th
ผศ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์
กรรมการ
chaiwut@vru.ac.th
รศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
กรรมการ
kanreutai@vru.ac.th
ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล
กรรมการ
nisa@vru.ac.th
ผศ.ดร.ชุมพล ปทุมมาเกษร
กรรมการ
chumpon@vru.ac.th
ผศ.ดร.รัตนา สีดี
กรรมการ
rattana@vru.ac.th
ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
กรรมการ
darunsak@vru.ac.th
ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
กรรมการ
thassaporn@vru.ac.th
ผศ.หรรษา เวียงวะลัย
กรรมการ
hansa@vru.ac.th
อาจารย์ปรัชญพัชร วันอุทา
กรรมการ
prachayapachara@vru.ac.th
อาจารย์ ดร.อมตา อุตมะ
กรรมการ
amata@vru.ac.th
ดร.ประวิทย์ ธงชัย
กรรมการ
prawit@vru.ac.th
รศ.คชินทร์ โกกนุทาภรณ์
กรรมการ
kachin@vru.ac.th
ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน
กรรมการและเลขานุการ
nitikorn@vru.ac.th
ผศ.ศุภมัย พรหมแก้ว
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
suppamai@vru.ac.th
อาจารย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
wassaporn@vru.ac.th
นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร
ผู้ช่วยเลขานุการ
porntip@vru.ac.th
นางรัชฎาพร ยอดศรี
ผู้ช่วยเลขานุการ
ratchadaporn@vru.ac.th
นางสาวณัชริตา ปิตะบุตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
natcharita.pi@vru.ac.th
นางสาวมานิดา ปามุทา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
manida@vru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247081

Translate »