ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

ค้นหาหัวข้อ

 • นโยบายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 • แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 • แผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
 • รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
 • รายงานผลการตั้งเบิกงบประมาณประจำปี
 • แผนพัฒนามหาวิทยาลัย
 • แผนปฏิบัติการประจำปี (แผนดำเนินงานประจำปี)
 • สารสนเทศประจำปี
 • รายงานประจำปี
 • รายงานผลการดำเนินงาน ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัยและอธิการบดี
 • รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ
 • การบริหารทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
 • แผนจัดการความรู้ (KM)
 • แผนบริหารความเสี่ยง
 • คู่มือบริหารความเสี่ยง
 • กรอบอัตรากำลัง
 • รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัย
 • แผนปฏิบัติการ สำนักงานอธิการบดี
 • สารสนเทศ ศูนย์สระแก้ว
 • รายงานผู้สอบบัญชี
 • ข้อมูลสถิติการให้บริการ
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
  ในพระบรมราชูปถัมภ์

  เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

  จ.ปทุมธานี 13180​

  Tel : 0-2529-0674-7

  Fax : 0-2529-2580

  Email : saraban@vru.ac.th

  number of visitors

  1065074

  Translate »