ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบสารสนเทศ และงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246846

Translate »