โครงการอบรมความรู้ แนวปฏฺิบัติพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

วันที่ 17 มกราคม 2567 รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดี ประธานเปิดโครงการอบรมความรู้ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมในครั้งนี้

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ของมหาวิทยาลัยผ่านระบบประเมินของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมิน โดยจัดการอบรม ณ หัองประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 1 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์

#vru#valaya#วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246965

Translate »