การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์

  1. คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณดีคณะครุศาสตร์
  2. ปฏิทินการดำเนินการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครูศาสตร์ พ.ศ. 2567
  3. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  4. ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อเพื่อหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247251

Translate »