ประชุมรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและใช้งบประมาณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 13 มีนาคม 2567 รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดี ประธานการประชุมรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและใช้งบประมาณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2/2567 โดยมีผู้บริหาร บุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในวาระต่างๆ ณ ห้อง ประชุม SLB 303 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246902

Translate »