ประชุมคณะกรรมการ กบพ. ครั้งที่ 13/2566

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงาน มหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) ครั้งที่ 13/2566 พร้อมด้วยคณะกรรมการเพื่อหารือในวาระต่างๆ ประกอบด้วย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย สรุปการใช้กรอบอัตรากำลังที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประกาศพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานราชการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งเป็นประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนที่ได้รับค่าจ้างจากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

#vru#valaya#วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247721

Translate »