อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักพันธกิจสัมพันธ์ (Upskill-AM)

          วันที่ 5 มีนาคม 2567 รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี ประธานเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักพันธกิจสัมพันธ์ (Upskill-AM) “การวัดและประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return On Investment)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการวัดผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) สามารถประเมินผลสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 86 คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่เป็นผู้จัดการพื้นที่ อาจารย์ที่เป็นกรรมการในพื้นที่ และอาจารย์ผู้ประสานงาน  โดยได้จัดอบรมขึ้น  ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

#vru #valaya #วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247299

Translate »