การประชุมพิจารณาร่างนโยบายสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2568 – 2570

วันที่ 20 ธันวาคม 2566
ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รองอธิการบดี
เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่าง
นโยบายสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ.2568-2570 โดยมีคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมเพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

#vru #valaya #วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246955

Translate »