มรภ.วไลยอลงกรณ์ Mou บริษัท หัวปี ท้ายปี จำกัด

          วันที่ 11 มีนาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ บริษัท หัวปี ท้ายปี จำกัด โดยมี รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี มรภ.วไลยอลงกรณ์ และดร.อรรถวิทย์ วิทยกุล ประธานกรรมการ บริษัท หัวปี ท้ายปี จำกัด ร่วมลงนามความร่วมมือ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา วิจัย และพัฒนาโครงการวิจัย เพื่อแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรสู่เชิงพาณิชย์ พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตผลทางการเกษตรสู่เชิงพาณิชย์ และการแลกเปลี่ยนและสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร โดยจัดความพิธีลงนามความร่วมมือขึ้น ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

#vru #valaya #วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247744

Translate »