การประชุม เตรียมงานกิจกรรม Happy New Year 2024 70’s VRU Disco Nigth

วันที่ 12 ธันวาคม 2566
ผศ.ดร.วุฒิชัย วิถาทานัง กรรมการผู้แทนคณาจารย์ ประธานการประชุม เตรียมงานกิจกรรม Happy New Year 2024 70’s VRU Disco Nigth วันที่ 22 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม15-401 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

#vru #valaya #วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246932

Translate »