ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ไตรมาสที่ 1

วันที่ 13 มีนาคม 2567 ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 2ของมหาวิทยาลัย ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246818

Translate »