อธิการบดี MOU บริษัท บีเค สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี ได้ลงนามความร่วมมือ กับ ดร.กฤษดา เดชาธิพาโชติ กรรมการผู้จัดการบริษัท บีเค สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด โดยการส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในรายวิชาสหกิจศึกษา จัดอาจารย์หรือผู้ประสานงานความร่วมมือกับสถานประกอบการเพื่อเป็นคณะทำงานตามโครงการความร่วมมือ จัดอาจารย์นิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตรตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของสถานศึกษาและสถานประกอบการ และประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งบริษัท บีเค สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด ได้ประกอบธุรกิจประเภท กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ โดยให้บริการด้าน กิจกรรมให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการอื่นๆ โดยการ MOU ครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้อง MS 216 คณะวิทยาการจัดการ

#vru#valaya#วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246795

Translate »