มรภ.วไลยอลงกรณ์ MOU บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี ได้ลงนามความร่วมมือกับ ดร.ธีระวัฒน์ หนูนาค กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด ในการทำความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการตรวจประเมินประสิทธิภาพระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกับคณาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรถ EV ตลอดจนรวบรวมองค์ความรู้ด้านการตรวจสอบแบตเตอรี่รถไฟฟ้า (Electric Vehicles, EV) และสถานีชาร์จรถ EV ร่วมกับคณาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล โดยมี ดร.ชุมพล ปทุมมาเกษร คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

#vru#valaya#วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246585

Translate »