ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2567

วันที่ 14 มีนาคม 2567 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี ประธานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งทึ่ 4/2567 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในวาระต่างๆ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246891

Translate »