ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2567 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในวาระต่างๆ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 3 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566) รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 1 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2565 รายงานการปิดหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 โดยสมบูรณ์ และมีสาระอื่นๆ โดยจัดการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์และผ่านระบบออนไลน์

#vru#valaya#วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247744

Translate »