การประชุมกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 9/2566

วันที่ 14 ธันวาคม 2566
รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานการประชุมกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 9/2566 ณ ห้องเพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยมีระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ขออนุมัติทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก 1 ราย
5.2 ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนการไปฝึกอบรม 5 ราย

#vru #valaya #วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246911

Translate »