ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA

วันที่ 28 มีนาคม 2567 รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ในหัวข้อการอบรมเรื่อง สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์กร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและธรรมาภิบาล พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 1) ณ ห้องประชุม 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246866

Translate »