ประชุมคณะกรรมการ EdPex สำนักงานอธิการบดี

วันที่ 19 มีนาคม 2567 นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้ทำการชี้แจงการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ให้เป็นไปตามเกณฑ์ สำนักงานอธิการบดี โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือในการปรับปรุงแก้ไข ณ ห้องSLB 302 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

#vru#valaya#วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247318

Translate »