ประชุมคณะกรรมการ กองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 21 กุมพาพันธ์ 2567

ประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยฯ ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี ประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัยและสื่อสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2/2567 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในวาระต่างๆ ทั้งในระบบออนไลน์และในห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ซึ่งมีวาระการเสนอเพื่อทราบ รายงานสถานะกองทุนวิจัย รายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2567 และวาระอื่นๆ
#vru #valaya #วไลยอลงกรณ์
#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้
#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ
#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
#www.vru.ac.th
#http://pr.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246853

Translate »