ประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขันกีฬา มรภ.เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 32

วันที่ 19 มกราคม 2567 รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี ประธานการประชุมเตรียมการแข่งขันกีฬา      มรภ. เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ครั้งที่ 32  ซึ่งมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าประชุม เพื่อหารือในวาระต่างๆ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปีนี้ โดยจัดการประชุมขึ้น ณ ห้องประชุม 603 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

#vru #valaya #วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247721

Translate »