“กระบวนการถ่ายทอดความเข้าใจ และการเสริมสร้างจริยธรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมวไลยอลงกรณ์

กิจกรรม “กระบวนการถ่ายทอดความเข้าใจ และการเสริมสร้างจริยธรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจถึงกระบวนการและการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยในการให้บริการนักศึกษาในทุกมิติ เพื่อให้นักศึกษาสามารถรู้ถึงสิทธิ์ และบริการที่จะได้รับจากมหาวิทยาลัยรวมถึงช่องทางการมีส่วนร่วมต่างๆกับทางมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246478

Translate »