กิจกรรมอบรมทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม

          วันที่ 24 มกราคม 2567 รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี ประธานเปิดกิจกรรมอบรมทักษะ Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม สำหรับนักศึกษารายวิชา VGE 117 การสร้างเสริมอัตลักษณ์ วไลยอลงกรณ์ รุ่นที่ 8 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม  649 ราย โดยจัดการอบรม ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

#vru #valaya #วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247739

Translate »