อบรม การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ

          วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี ประธานเปิดการอบรมการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในการส่งเอกสารเพื่อใช้ในการผ่อนผันทหาร และหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการอบรมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

#vru #valaya #วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247648

Translate »