คณะสาธารณสุขศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ MOU เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย

วันที่ 14 มีนาคม 2567 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี มรภ.วไลยอลงกรณ์ และ นายอภิสิทธิ์ อัครวรรณธนกุล นายกเทศมนตรีตำบลเชียงรากน้อย ร่วมลงนามความร่วมมือ และ ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ นายวิเชษฐ จินานุรักษ์ ร่วมเป็นพยาน
สำหรับวัตถุประสงค์ของการ mou ครั้งนี้เพื่อ ให้ความร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรอนามัยและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรระบบสุขภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่ยั่งยืน และหลักสูตรระยะสั้นอื่นๆ สำหรับนักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์และบุคคลทั่วไป ให้มีความรู้ทักษะและสามารถบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในระบบสุขภาพและชุมชนได้ ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุน การประกอบกิจกรรมทางการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น และเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่กัน กำกับ บริหารจัดการหลักสูตรให้มีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(อว.) สนับสนุนทรัพยากรให้การบริการวิชาการดังกล่าวตามความเหมาะสม ร่วมกันทำการวิจัยและการจัดการความรู้ในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการศึกษาและการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาและการจัดทำหลักสูตรอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรระบบสุขภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และหลักสูตรระยะสั้นอื่นๆ ที่เป็นการจัดอบรมระยะสั้น เพื่อออกใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้าอบรม ให้ความร่วมมือด้านวิชาการ การทำวิจัย และการจัดการความรู้ในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการศึกษาและการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร ให้ความเอื้อเฟื้อในการเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่แหล่งศึกษาดูงาน แก่นักศึกษาและคณาจารย์ในรายวิชาที่เปิดสอนในคณะสาธารณสุขศาสตร์ และเครือข่ายตามความเหมาะสม ร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุน และประกอบกิจกรรมทางการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการศึกษาแบะพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ให้แก่กัน ให้การสนับสนุนทรัพยากรในการบริการวิชาการดังกล่าวตามความเหมาะสม โดยจัดการลงนามความร่วมมือขึ้น ณ ห้องประชุม สสร.302 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247743

Translate »