พิธีส่งมอบงานผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

          วันที่ 5 เมษายน 2567 รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ทำพิธีส่งมอบงานให้กับ ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี ในการเข้ารับตำแหน่งในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

#vru #valaya #วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247740

Translate »