ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ รร.สาธิตฯ ครั้งที่ 3/2567

          วันที่ 20 มีนาคม 2567 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ รร.สาธิตฯ ครั้งที่ 3/2567 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในวาระต่างๆ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

#vru #valaya #วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246941

Translate »