พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายผู้นำเยาวชนคนราชภัฏ ครั้งที่ 1

วันนี้ (15 พ.ค. 2567) พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายผู้นำเยาวชนคนราชภัฏ ครั้งที่ 1 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมกับมูลนิธิไทยยั่งยืนดำเนินโครงการพิเศษสำหรับผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม นี้ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 376 คน ประกอบด้วยนายกสภานักศึกษา ประธานสภานักศึกษา และนายกสโมสรทุกคณะ จากกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2567

โครงการค่ายผู้นำเยาวชนคนราชภัฏ ครั้งที่ 1 หรือ Rajabhat Young Leadership Program 2024 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายกิจการนักศึกษาและเครือข่ายผู้นำนักศึกษาทุกระดับ ทั้งระดับองค์การนักศึกษาและระดับคณะ เสริมหนุนภาวะผู้นำ พัฒนาบุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์ การใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ และการบริหารจัดการคน รวมทั้งการศึกษาเรียนรู้แนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริและปลูกฝังอัตลักษน์และความภาคภูมิใจในความเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่สร้างพลังภูมิปัญญาของแผ่นดินตามบทบาทภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

今天(2024 年 5 月 15 日)

枢密院议员 Dawphong Rattanasuwan 将军在农业博物馆主持了第一届皇家青年领袖训练营的开幕式,以纪念国王陛下。空銮县巴吞他尼府皇家大学校长会议与ไทยยั่งยืน基金会合作,将于5月15日至19日期间为38所皇家大学的学生领袖举办特别项目,共有376人参加该项目,其中包括校长、学生会的学生会主席以及所有来自全国各地皇家大学集团的俱乐部主席。2024学年,第一届皇家青年领导力训练营项目或2024年皇家青年领导力计划,旨在创建学生事务网络和各级学生领袖网络。无论是在学生组织层面还是在教师层面,加强和支持领导个性发展情商数字媒体的创造性,运用和人员管理包括研究和学习如何开展皇家项目,以及灌输作为当地发展高等教育机构的身份和自豪感,根据皇家大学的角色和使命创造土地的智慧力量。

#vru

#valaya

#วไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247743

Translate »