อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร”

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร”(PLOs Formulation) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้อาจารย์ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การจัดทำผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร และสามารถนำความรู้ที่ได้ มาพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2565 และสอดรับกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วัยวุฑฒ์ อยู่ในศิล อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอันประกอบไปด้วย คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งในระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากร รวมทั้งสิ้น 270 คน ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์

#vru#valaya#วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247666

Translate »