นศ.ครุศาสตร์ภาษาจีน จัดการอบรม Trick สวย รวย เฮง : เปิดมิติโหราศาสตร์จีนกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ประธานเปิดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Trick สวย รวย เฮง : เปิดมิติโหราศาสตร์จีนกับการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับศาสตร์ภูมิปัญญาจีนโบราณ และให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำศาสตร์ภูมิปัญญาจีนโบราณไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาจีนได้อย่างหลากหลาย ซึ่งได้รับเกียรติจาก อ.วิช ธรรมสถิตบุณณ์ และอ.ภัท นิมิต อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ สถาบันค้นคว้าวิชาการฮวงจุ้ยแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยจัดการอบรมขึ้น ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

#vru #valaya #วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247441

Translate »