ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2567

          วันที่ 8 มีนาคม 2567 รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดี ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2567 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือในวาระต่างๆ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดการโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ จำนวน 2 โครงการ กำหนดการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์วไลยอลงกรณ์ พ.ศ. 2567 เรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่อทราบ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2567 แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษาและกระบวนการรับสมัครตรวจประเมิน  รายงานการจัดกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษาและรายงานผลการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567  การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ นางสาวแก้ว  ถิ่นพายัพ การจัดคอนเสร์ตการกุศล โดยจัดการประชุม ณ ห้องประชุม SLB 302 ชั้น 6 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

#vru #valaya #วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247278

Translate »