ประชุมกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 11 มกราคม 2567 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี ประธานการประชุมกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2567 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในวาระต่างๆ  การรายงานรายรับ – รายจ่าย กองทุนพัฒนาบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ วันที่ 10 มกราคม 2567 รายงานอนุมัติทุนสนับสนุนการไปฝึกอบรม กรณีงบประมาณไม่เกิน 20,000 บาท จำนวน 3 ราย  การขออนุมัติทุนส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก 3 ราย ขออนุมัติทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก 1 ราย และขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนการไปฝึกอบรมรวม 14 ราย โดยจัดการประชุม ณ ห้องประชุมเพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

#vru #valaya #วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247741

Translate »