โครงการอบรมการเขียนรานงาน SAR ตามเกณฑ์ AUN QA ครั้งที่ 2

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จัดการโครงการอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ AUN QA ครั้งที่ 2 ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและดร.วีรเดช พันธ์วิศวาส อาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

#vru#valaya#วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247549

Translate »