มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การส่งเสริมธรรมาภิบาลและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย

ค้นหา การส่งเสริมความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย

 • การส่งเสริมความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย
 • คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 • กรอบแนวทาง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย
 • มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
 • รายงานผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส
 • ค้นหา การป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัย

 • ประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต
 • รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต/แผนจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • แผนป้องกันการทุจริต/รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
  ในพระบรมราชูปถัมภ์

  เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

  จ.ปทุมธานี 13180​

  Tel : 0-2529-0674-7

  Fax : 0-2529-2580

  Email : saraban@vru.ac.th

  number of visitors

  1123058

  Translate »