มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Highlights

ขอแสดงความยินดีกับ คุณศุภมาส อิศรภักดี ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาปริญญาตรี เต็มเวลา (จันทร์ – ศุกร์) สามารถติดต่อขอรับบัตรนักศึกษา ณ ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขามรภ.วไลยอลงกรณ์

ตารางนัดหมายรับบัตร เวลา 09.00 – 15.00 น. วันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2566 คณะครุศาสตร์ วันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 25 สิงหาคม 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตร และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ และ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ วันที่ 30 สิงหาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 31 สิงหาคม 2566 คณสาธารณสุขศาสตร์ สิ่งที่ต้องเตรียม เพื่อรับบัตรนักศึกษา 1. บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง 2. เงินค่าธรรมเนียมบัตรนักศึกษา 500- บาท ชำระครั้งเดียวบัตรนักศึกษาใช้ได้ตลอดการศึกษา มีอายุ

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดี กับ นายมลฑล มานิตย์ ประธานคณะกรรมการบริหาร มิตรไมตรีคลีนิกเวชกรรม

เนื่องในโอกาส สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีมติเห็นชอบปริญญกิตติมศักดิ์ สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม

ขอถวายมุทิตาสักการะ พระราชสิทธิวราจารย์ เจ้าคุณอุดม สุทธสิโล

เนื่องในโอกาส สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีมติเห็นชอบปริญญากิตติมศักดิ์ สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดี กับ นางขวัญเรือน เทียนทอง อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

เนื่องในโอกาส สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีมติเห็นชอบปริญญกิตติมศักดิ์ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม

งดมอบ งดรับ ของขวัญ ในทุกเทศกาล ทุกรูปแบบ

งดมอบ งดรับ ของขวัญ ในทุกเทศกาล ทุกรูปแบบเพื่อยึดมั่นในการดำเนินงานบนฐานคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1120302

Translate »