Highlights

ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมา ไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ปฏิบัติงานก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2566)

ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมา ไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ปฏิบัติงานก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2566) * สำหรับCODEเข้าทำแบบสอบถามท่านสามารถขอได้จากหน่วยงานของท่าน

อ่านเพิ่มเติม

พิธีอัญเชิญตราพระราชสัญจกร 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566

กำหนดการ เวลา ๑๖.๐๐ น. นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ รวมกัน ณ บริเวณลานจอดรถคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เวลา ๑๖.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการมดี เจิมหน้าผากนักศึกษาผู้อัญเชิญตรา พระราชสัญจกร ณ ห้องประชุมนิทรรศการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เวลา ๑๗.๐๐ น. นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เคลื่อนขบวนเข้าสู่สนามกีฬากลาง เวลา ๑๗.๑๕ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา พร้อมกัน ณ สนามกีฬกลาง เวลา ๑๗.๓๐ น. ขบวนอัญเชิญตราพระราชสัญจกร ออกจากห้องประชุมอาคารนิทรรศการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพีชมา ณ สนามกีฬากลาง เวลา ๑๘.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี ประธานในพิธีอ่านคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นายเชาวลิต สีหรั่ง นายกองค์การบริหารนักศึกษา นำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดี กับ นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฎไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปถัมภ์ ครั้งที่ 15/2566 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม พี่อ้อย พี่ฉอด ออนทัวร์ วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ (รับจำนวนจำกัด) เวลา 11.00 น. : ร่วมสนุกกับบูธกิจกรรม มีการแจก รางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนให้กับผู้เข้า ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ เวลา 12.30 น. : เริ่มลงทะเบียน

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าพิธีวางพวงมาลา 13 ตุลาคม 2566

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพฤหัสบติที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ๒ ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎาไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปถัมภ์ การแต่งกาย – ผู้เข้าร่วมพิธี สวมใส่ชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก และสวมหน้ากากอนามัยสีขาว – ประชาชนทั่วไป : ชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง – นักศึกษา สวมเครื่องแบบนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับ คุณศุภมาส อิศรภักดี ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาปริญญาตรี เต็มเวลา (จันทร์ – ศุกร์) สามารถติดต่อขอรับบัตรนักศึกษา ณ ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขามรภ.วไลยอลงกรณ์

ตารางนัดหมายรับบัตร เวลา 09.00 – 15.00 น. วันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2566 คณะครุศาสตร์ วันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 25 สิงหาคม 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตร และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ และ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ วันที่ 30 สิงหาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 31 สิงหาคม 2566 คณสาธารณสุขศาสตร์ สิ่งที่ต้องเตรียม เพื่อรับบัตรนักศึกษา 1. บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง 2. เงินค่าธรรมเนียมบัตรนักศึกษา 500- บาท ชำระครั้งเดียวบัตรนักศึกษาใช้ได้ตลอดการศึกษา มีอายุ

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดี กับ นายมลฑล มานิตย์ ประธานคณะกรรมการบริหาร มิตรไมตรีคลีนิกเวชกรรม

เนื่องในโอกาส สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีมติเห็นชอบปริญญกิตติมศักดิ์ สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม

ขอถวายมุทิตาสักการะ พระราชสิทธิวราจารย์ เจ้าคุณอุดม สุทธสิโล

เนื่องในโอกาส สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี มีมติเห็นชอบปริญญากิตติมศักดิ์ สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดี กับ นางขวัญเรือน เทียนทอง อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

เนื่องในโอกาส สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีมติเห็นชอบปริญญกิตติมศักดิ์ รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม

งดมอบ งดรับ ของขวัญ ในทุกเทศกาล ทุกรูปแบบ

งดมอบ งดรับ ของขวัญ ในทุกเทศกาล ทุกรูปแบบเพื่อยึดมั่นในการดำเนินงานบนฐานคุณธรรม ความซื่อสัตย์ และ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส

อ่านเพิ่มเติม

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223241

Translate »