ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาปริญญาตรี เต็มเวลา (จันทร์ – ศุกร์) สามารถติดต่อขอรับบัตรนักศึกษา ณ ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขามรภ.วไลยอลงกรณ์

ตารางนัดหมายรับบัตร เวลา 09.00 – 15.00 น.

วันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2566 คณะครุศาสตร์

วันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 คณะเทคโนโลยีการเกษตร และ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ และ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 คณสาธารณสุขศาสตร์

สิ่งที่ต้องเตรียม เพื่อรับบัตรนักศึกษา

1. บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง

2. เงินค่าธรรมเนียมบัตรนักศึกษา 500- บาท ชำระครั้งเดียวบัตรนักศึกษาใช้ได้ตลอดการศึกษา มีอายุ 5 ปี

3. โทรศัพท์มือถือ สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้ ไม่ผ่าน WIFI

4. กรณีเปลี่ยนชื่อตัว-นามสกุล นำเอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว-นามสกุลฉบับจริง มาแสดงด้วย

5. โหลด แอปพลิเคชัน Krungthai Next

.. เตรียมรูปถ่ายชุดนักศึกษา เฉพาะกรณีที่ไม่มีข้อมูลในระบบงานทะเบียน สามารถกรอกข้อมูลได้ที่ธนาคารฯ

หมายเหตุ : นักศึกษาปริญญาตรี เต็มเวลา (วันเสาร์ – อาทิตย์ ) ถ้านักศึกษาสะดวกสามารถรับได้ที่นาคาร ตามวัน เวลา ที่กำหนด

หรือหากไม่สะดวก ธนาคารจะติดต่อนัดมารับวันเสาร์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225450

Translate »