กิจกรรม พี่อ้อย พี่ฉอด ออนทัวร์ วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ (รับจำนวนจำกัด)

เวลา 11.00 น. : ร่วมสนุกกับบูธกิจกรรม มีการแจก

รางวัลพิเศษจากผู้สนับสนุนให้กับผู้เข้า

ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณ ชั้น 1

อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์

เวลา 12.30 น. : เริ่มลงทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247744

Translate »