การลงทะเบียนขอใช้งาน Email VRU / Office 365 (สำหรับนักศึกษา)

**หมายเหตุ** หากไม่ได้รับอีเมลตอบกลับแจ้งข้อมูลการเข้าใช้งาน โปรดตรวจสอบเพิ่มเติมที่ Spam Mail

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223267

Translate »