พิธีอัญเชิญตราพระราชสัญจกร 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566

กำหนดการ

เวลา ๑๖.๐๐ น. นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ รวมกัน ณ บริเวณลานจอดรถคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เวลา ๑๖.๓๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการมดี เจิมหน้าผากนักศึกษาผู้อัญเชิญตรา พระราชสัญจกร ณ ห้องประชุมนิทรรศการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

เวลา ๑๗.๐๐ น. นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เคลื่อนขบวนเข้าสู่สนามกีฬากลาง

เวลา ๑๗.๑๕ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา พร้อมกัน ณ สนามกีฬกลาง

เวลา ๑๗.๓๐ น. ขบวนอัญเชิญตราพระราชสัญจกร ออกจากห้องประชุมอาคารนิทรรศการ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพีชมา ณ สนามกีฬากลาง

เวลา ๑๘.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี ประธานในพิธีอ่านคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นายเชาวลิต สีหรั่ง นายกองค์การบริหารนักศึกษา นำกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ นักศึกษาทุกคนร่วมถวายบังคมฯ

เวลา ๑๘.๓๐ น. พิธีมอบเข็มตราพระราชสัญจกรประดับชุดนักศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑

เวลา ๑๙.๐๐ น. จุดเทียน ตั้งปณิธาน

เวลา ๑๙.๑๕ น. การแสดงโดย นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เวลา ๑๙.๓๐ น. เสร็จพิธี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247300

Translate »