ขอแสดงความยินดี กับ นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฎไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปถัมภ์ ครั้งที่ 15/2566 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247743

Translate »