ข่าวสารวไลยอลงกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
Highlights VRU
ขอแสดงความยินดี กับ นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี อ่านเพิ่มเติ่ม »
ข่าวประชาสัมพันธ์
Highlights VRU
ขอแสดงความยินดีกับ คุณศุภมาส อิศรภักดี ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อ่านเพิ่มเติ่ม »

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247063

Translate »