การเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะ (ITA)

ข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
  • University information
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT
  • Public Disclosure OIT
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  • Annual Performance Report
การส่งเสริมธรรมาภิบาลและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย
  • Promoting university governance and transparency
คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน
  • Manuals or standards of practice
คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ
  • Manual or service standard
แผนดำเนินงานประจำปี
  • Annual action plan
รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและ การใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
  • Annual performance monitoring report for 6 months

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225464

Translate »